معماری زمینه گرا، نمای ساختمان ها و بدنه شهری در تهران