الگوی فرزانگی و ادب، استاد فرهیخته و هنرمند عکاس، جناب آقای علی قلمسیاه

آدرس پروفایل های ایشان در مجله هنر:

artmag.ir/alighalamsiah

artmag.ir/en/alighalamsiah

 

https://www.instagram.com/iranartmag